جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس سیزدهم: کوچک‌های بزرگ/صفحه 95

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 95

چه نمونه‌های دیگری از این کوچک‌های بزرگ سراغ دارید؟

از دست دادن فرصت‌ها و ثانیه‌های زندگی و ..

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!