جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس نهم: یک جهان جشن!/صفحه 70

هدیه‌های آسمان پنجم: ببین و بگو صفحه 70

هر آیه به کدام تصویر مربوط است؟

سوره مائده، آیه 3 ⇐ تصویر دوم

سوره انسان، آیه 8 ⇐ تصویر سوم

سوره مائده، آیه 55 ⇐ تصویر اول

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!