جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس هفتم: نماز در کوهستان/برایم بگو و ببین و بگو صفحه 52

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 52

در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است؛ حتّی اگر..

آبی وجود نداشته باشد.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 52

مراحل انجام تیمم را به ترتیب شماره گذاری کنید.

مرحله اول⇐ تصویر سمت راست ردیف دوم

مرحله دوم⇐ تصویر سمت راست ردیف اول

مرحله سوم⇐ تصویر سمت چپ ردیف اول

مرحله چهارم⇐ تصویر سمت چپ ردیف دوم

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!