آخرین خبرها

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس هفدهم: آقای بهاری،خانم بهاری/باخوانوده صفحه 114

هدیه‌های آسمان چهارم: باخوانوده صفحه 114

به کمک اعضای خانواده، نام چند معلّم شهید یا فداکار را در خانه‌های زیر بنویسید.

  • شهید منصور آجرلو
  • شهید محمود احمدی
  • شهید محسن پورقاسم
  • شهید کیوان تاجیک

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!