جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس پنجم: سخنی که سه بار تکرار شد!/کامل کنید صفحه 44

هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 44

اگر شبی، دیروقت به خانه رسیدیم

  • با صدای بلند صحبت نکنیم
  • به آرامی حرکت کنیم که با صدای خود باعث آزار همسایه‌ها نشویم.

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!