جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دهم: مسئولیت همگانی/فعالیت کلاسی صفحه 113

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 113

شخصی را تصور کنید که در جمع دیگران غیبت میکند. در جدول زیر نتایج نهی از منکر کردن و پیامد ترک آن را بنویسید.

اگر نهی از منکر بشود اگر نهی از منکر نشود
 او دیگر این گناه را حداقل در آن جمع انجام نمی‌دهد.  فکر می‌کند در آن جمع کار خوبی انجام می‌دهد.
 آبروی غیبت شونده حفظ می‌شود.  آبروی کسی که از او غیبت شده است، در میان جمع از بین   می‌رود.
 به تاثیر سخن خود در جمع آگاه می‌شود و همیشه قبل از   سخن گفتن فکر می‌کند.  بدون فکر کردن سخن می‌گوید و اهمیتی به تاثیر آن بر دیگران   نمی‌دهد.
 جمع حاضر به سمت گناه کشیده نمی‌شوند.  فکر می‌کند هرطور که بخواهد می‌تواند صحبت کند و از گناهان زیان غافل می‌شود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!