جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس ششم: وضو، غسل و تیمم/فعالیت کلاسی صفحه 69

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 69

به کمک دوستان خود سه مورد دیگر از مواقعی را که باید به جای وضو تیمم کرد، بیان کنید.

  1. زمانی که وقت تنگ است و فرصتی برای وضو گرفتن نیست.
  2. استفاده از آب برای بدن ضرر باشد.
  3. آب کم باشد به‌طوری که اگر با آن وضو بگیرد آبی برای تطهیر بدن یا لباسش باقی نماند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!