جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس ششم: وضو، غسل و تیمم/فعالیت کلاسی صفحه 68

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 68

الف) با ذکر دلیل مشخص کنید در کدامیک از موارد زیر، وضو صحیح و در کدام یک، باطل است.

آب پاک در اختیار نداریم و به همین دلیل با گلاب وضو می‌گیریم: باطل است زیرا گلاب، آب مضاف است و وضو با آب مضاف صحیح نیست.

در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می‌گیریم: صحیح است زیرا آب رودخانه آب مطلق و مباح است.

هنگام وضوگرفتن، کسی با تلفن ما تماس بگیرد و ما چند دقیقه‌ای مشغول صحبت با او شویم و بعد از پایان صحبت، وضوی خود را ادامه دهیم: باطل است زیرا یکی از شروط وضو شرط موالات است یعنی همه مراحب به ترتیب و بدون فاصله زمانی انجام شود

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!