آخرین خبرها

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس هفتم: احکام نماز/فعالیت کلاسی صفحه 76

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 76

با توجه به شعر زیر، بگویید که سعدی در این شعر چه چیز را شرط آدمیت دانسته است؟

ستایش و منزه دانستن خداوند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!