جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس یازدهم: انفاق/پیشنهاد صفحه 128

پیام‌های آسمان نهم: پیشنهاد صفحه 128

1- با مراجعه به پدر و مادر خود چند مورد از موقوفات شهر خود را پیدا کنید و در کلاس برای همکالسی‌هایتان معرفی کنید.

وقف نامه کربلایی امامقلی بیگ:

رقبات: ثلث جمیع مایملک از املاک، خانه، اثاث البیت، نقد، جنسی و مطالبات سوای قطعه ملک، یک باب حمام واقع در روستای «رهال»، یک قطعه باغ در روستای مذکور و…

مصارف: صرف در احسان واقف و درگذشتگان ایشان.

وصیت نامه و وقف نامه حاج بابا تاجر:

رقبات: سه قطعه زمین واقع در محله شهانق.

مصارف: مادام العمر صرف فقرای اقوام پدری شود.

تاریخ وصیت نامه و وقف نامه: 20 ذی الحجه الحرام 1257 ق.

2- با مراجعه به آیه 261 سوره بقره، بیان کنید که خداوند در این آیه انفاق را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ به نظر شما خداوند با این تشبیه بر چه مسئله‌های تأکید داشته است؟

انفاق مانند دانه‌ای است که از آن هفت خوشه بروید و در هر خوشه صد دانه باشد.

انفاق کردن باعث افزایش روزی و نعمت از طرف خداوند می‌شود.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!