جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دوازدهم: ارزش کار/فعالیت کلاسی صفحه 98

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 98

به نظر شما بیکاری چه مشکلات دیگری در جامعه به وجود می‌آورد؟

  • دزدی
  • بی‌بند و باری
  • فساد در جامعه
  • از بین رفتن آرامش روحی و روانی جامعه

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!