جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دوم: عفو و گذشت/فعالیت کلاسی صفحه 20

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 20

در جامعه‌ای که هیچکس حاضر عفو و بخشش خطاهای دیگران نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

جامعه دچار هرج و مرج می‌شود و رحمت و برکت الهی از جامعه سلب شده و انصاف از جامعه برداشته می‌شود. در این صورت کسی به دیگری در کارها یا در زمان نیاز کمک نمی‌کند و جامعه رنگ و بوی الهی خود را از دست می‌دهد.

با هم‌کلاسی‌هایتان گفت و گو کنید و رفتار افراد بخشنده و افراد بی‌گذشت را در اتفاقات روزمره زندگی باهم مقایسه کنید.

افراد بخشنده: وقتی یکی از دوستانش او را مسخره می‌کند او را می‌بخشد و سعی می‌کند با آرامش او را متوجه کار اشتباهش کند و از او بخواهد این کار را انجام ندهد.

افراد بی‌گذشت: وقتی یکی از دوستانش او را مسخره می‌کند عصبانی شده و با دوستش دعوا می‌کند و باعث می‌شود کم کم همه دوستانش را از دست بدهد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!