جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس سیزدهم: کلید گنج‌ها/فعالیت کلاسی صفحه 107

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 107

باتوجه به احادیثی که خواندیم، فهرستی از آداب دعا تهیه کنید و آن را برای دوستانتان در کلاس بیان کنید. 

  • پاک کردن درآمد 
  • از زیر بار حقوق مردم بیرون آمدن
  • حرام خور نبودن
  • فرستادن صلوات قبل و بعد از دعا
  • دعا کردن در هنگام قرائت قرآن 
  • دعا کردن در وقت اذان
  • دعا کردن هنگام باریدن باران
  • دعا کردن هنگام روبه رو شدن لشکر کفر و ایمان
  • صدقه دادن قبل از دعا
  • دعای پنهانی

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!