جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس ششم: نردبان آسمان/فعالیت کلاسی صفحه 56

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 56

باتوجه به آن‌چه خواندیم، کدام یک از نمازهایی که در جدول زیر آمده صحیح و کدام یک باطل است؟

شرایطی که در آن نماز خوانده می‌شود صحیح باطل
 1- بدنش نجس شده است ولی خودش نمی‌داند و نمازش را همین‌طور می‌خواند. *
 2- بعد از ادرار کردن فراموش کرده که محل نجس بدن را با آب شست و شو دهد. *
 3- کمربندش از چرم گاو است. *
 4- پس از تماس با گربه، مقداری از موهای گربه روی لباسش باقی مانده است. *
 5- با پولی که رشوه گرفته است، لباسی خریده و با آن نماز می‌خواند. *

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!