جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس ششم: نردبان آسمان/فعالیت کلاسی صفحه 53

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 53

ضمن مشورت با دوستانتان در کلاس، توضیح دهید چه فرقی بین آداب نماز و احکام واجب نماز وجود دارد؟

آداب نماز مستحب است و اگر انجام نشود نماز باطل نمی‌شود.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!