جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس ششم: نردبان آسمان/الهی صفحه 58

پیام‌های آسمان هشتم: الهی صفحه 58

سپاس مخصوص خداست که وجودش را به ما شناساند و شکرش را به ما الهام فرمود و درهای دانش را به پروردگاریش به روی ما گشود و ما را بر اخلاص ورزی در یکتاییش راهنمایی کرد و از انحراف در دین و تردید در دستورش دور داشت.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!