جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس هشتم: نشان ارزشمندی/فعالیت کلاسی صفحه 67

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 67

ضمن مشورت با دوستانتان جدول زیر در کلاس کامل کنید.

محرم‌ها نامحرم‌ها
 1- پدر  6- مادر  1- پسردایی  6- دختر دایی
 2- برادر  7- خواهر  2- پسرعمه  7- دختر عمه
 3- دایی  8- عمه  3- پسرخاله  8- دختر خاله
 4- عمو  9- خاله  4- پسرعمو  9- دختر عمو
 5- همسر  10- مادربزرگ  5- شوهر خاله  10- زن‌عمو

تذکر: ستون‌های اول از هر طرف برای دختران ستون‌های دوم در هر طرف برای پسران

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!