جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس هشتم: نشان ارزشمندی/فعالیت کلاسی صفحه 66

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 66

به نظر شما رانندگی کردن با این همه تابلو دشوار نیست؟ چرا این تابلوها در مسیر رانندگان قرار داده شده است؟

نه خیر، این تابلوها برای رانندگی کردن ضروری هستند تا به آن‌ها عمل کنیم دچار خطر یا تصادف نشویم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!