جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس هشتم: نشان ارزشمندی/الهی صفحه 73

 

پیام‌های آسمان هشتم: الهی صفحه 73

خدایا کمکم کن تا بتوانم الگوی نجابت و پاکی باشم و فریب وسوسه‌های شیطان را نخورم و جوری زندگی کنم که تو دوست داری.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!