جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس هفتم: یک فرصت طلایی/خودت را امتحان کن صفحه 63

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 63

1- توضیح دهید چگونه روزه گرفتن باعث توجه بیش‌تر روزه دار به فقرا و مستمندان می‌شود؟

خداوند روزه را به این دلیل بر همگان واجب کرده که یک ماه همه مانند هم باشند و فقیر و غنی هردو مزه گرسنگی را بچشند و با هم مهربان باشند و ثروتمندان به فقیران کمک کنند.

2- چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید.

  • دروغ بستن به خدا و پیامبران
  • خوردن
  • آشامیدن
  • رساندن غبار غلیظ به حلق

3- اگر کسی در ماه مبارک رمضان فراموش کند که روزه است و مبطلات روزه انجام دهد، روزه‌اش چه حکمی دارد؟

روزه‌اش صحیح است.

4- آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می‌کند؟ توضیح دهید.

یکی از مبطلات روزه فرو بردن تمام سر در زیر آب است که در شنا هم این اتفاق می‌افتد پس روزه باطل است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!