جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس هفتم: یک فرصت طلایی/فعالیت کلاسی صفحه 62

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 62

1- با توجه به این آیه مهم ترین فایده روزه چیست؟

تقوا و پرهیزکاری

2- به نظر شما عبارت «کما کتب علی الذین من قبلکم» به چه کسانی اشاره دارد؟

به امت‌های پیشین و گذشتگان

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!