جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس هفتم: یک فرصت طلایی/فعالیت کلاسی صفحه 59

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 59

بر اساس فرمایش پیامبر اکرم (ص) رفتار و گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد؟

روزه دار باید قرآن بخواند، اخلاق نیکو داشته باشد، دعا کند، کارهای نیک انجام دهد، صلوات بفرستد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!