جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس هفتم: یک فرصت طلایی/الهی صفحه 64

پیام‌های آسمان هشتم: الهی صفحه 64

خدایا در ماه رمضان توفقیم ده تا آن‌گونه که شایسته توست عبادت کنم و از فضیلت‌های ماه رمضان مرا بهره‌مند ساز. الهی آمین

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!