جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس چهاردهم: ما مسلمانان/فعالیت کلاسی صفحه 116

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 116

به کمک هم‌گروهی‌های خود پیام این تصویر را بیان کنید.

دشمنان با استفاده از اختلافات بین شیعه و سنّی باعث کشت و کشتار می‌شوند و در نهایت دشمنان پیروز میدان می‌شوند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!