جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس یازدهم: آفت‌های زبان/فعالیت کلاسی صفحه 93

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 93

به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد، چیست؟

چندین بار با آرامش و منطقی به او کار اشتباهش را توضیح دهیم و از او بخواهیم که بار دیگر انجام ندهد ولی اگر بعد از چندین بار تذکر دوباره اشتباهش را تکرار کرد از او دوری کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!