جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس یازدهم: آفت‌های زبان/فعالیت کلاسی صفحه 91

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 91

اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می‌کنند، چه مسئولیتی داریم؟

به آن‌ها تذکر دهیم که غیبت کردن کار اشتباه و از گناهان کبیره است و نباید این کار را انجام دهند. اگر به حرفمان توجهی نکردند باید آن مکان را ترک کنیم.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!