جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس یازدهم: آفت‌های زبان/فعالیت کلاسی صفحه 88

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 88

به نظر شما، نعمت سخن گفتن چه تاثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد؟

استفاده درست از نعمت سخن گفتن می‌تواند انسان را به سعادت برساند مثل یاد دادن علمی به دیگران از طریق سخن گفتن، دعا کردن و … و استفاده نادرست از این نعمت باعث شقاوت و رنج انسان می‌شود مثل دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت زدن و…

آیا همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده می‌کنند؟

نه خیر

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!