جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس سوم: همه چیز در دست تو …/فعالیت کلاسی صفحه 27

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 27

آن‌چه خواندیم، بخشی از توصیفهای قرآن کریم و احادیث معصومین دربارۀ بهشت است. علاوه بر نعمت‌هایی که گفته شد، دوست دارید خداوند در بهشت چه نعمت‌های دیگری به شما بدهد؟

دیدار پدر و مادر و اعضای خانواده، دیدار با فرشتگان، دیدار با صادقین و …

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!