جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس سوم: همه چیز در دست تو …/فعالیت کلاسی صفحه 28

 

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 28

به نظر شما چرا جهنمیان در جهنم عذاب می‌شوند؟

زیرا در دنیا به خدا ایمان نیاورده و به هدایت‌های فرستادگان خدا توجهی نکرده‌اند و مومنان را در دنیا اذیت کرده و اعمال صالح انجام نداده‌ و از هیچ گناهی روی گردان نبوده‌اند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!