جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس سوم: همه چیز در دست تو …/الهی صفحه 32

پیام‌های آسمان هشتم: الهی صفحه 32

اى زنده كن مردگان اى كه مراقبت دارى بر هركس بدانچه انجام داده اى كه سپاسگزارى من برايش اندك است ولى محرومم نكند و خطايم بزرگ است ولى رسوايم نكند و مرا بر نافرمانى خويش بيند ولى پرده ام ندرد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!