جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس دوم: استعانت از خدا/فعالیت کلاسی و خودت را امتحان کن صفحه 31

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 31

به نظر شما چه کارهای دیگری موجب جلب یاری خداوند می‌شود؟ به کمک دبیر خود موارد دیگری را نام ببرید.

  • انجام دستورات الهی و دوری کردن از محرمات
  • یاری کردن دیگران و دستگیری از محرومان
  • امر به معروف و نهی از منکر
  • جهاد در راه خدا
  • تولی و تبری

 

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 31

توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی‌کرد؟

زیرا بهلول می‌دانست که توانایی و قدرت انسان از جمله هارون محدود است و نمی‌تواند درخواست‌های او را برطرف کند.

آیا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب می‌کند؟ توضیح دهید.

اگر دعاهای ما به مصلحتمان نباشد خداوند آن دعاها را مستجاب نمی‌کند، یا به وقتش اجابت یا پاداش این دعا را در آخرت می‌دهد. پس اگر دعاهای ما مستجاب نشد ناراحت نشویم چون شاید به مصلحتمان نباشد.

خداوند در جنگ احد، مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟

ایشان فرمودند: اگر صبر کنید و تقوا پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند، پروردگارتان به شما یاری خواهد کرد. با پنج هزار نفر از فرشتگان، که نشانه‌هایی با خود دارند.

توضیح دهید ما چگونه می‌توانیم خداوند را یاری دهیم.

با عمل به دستورات خداوند در انجام دادن واجبات و دوری از محرمات و با جهاد در راه خدا و دفاع از دین با جان و مالمان می‌توانیم خدا را یاری کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!