جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس هشتم: افتخار بندگی/فعالیت کلاسی و پیشنهاد صفحه 96

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 96

الف) از میان انواع تقلید کدام درست و کدام نادرست است؟

جاهل از جاهل: نادرست

جاهل از عالم: درست

عالم از جاهل: نادرست

ب) باتوجه به شرایط کرجع تقلید، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

1- از دو نفر مجتهد، یکی از آن‌ها داناتر و دیگری مسن‌تر است، آیا مردم می‌توانند از هرکدام که بخواهند تقلید کنند؟ چرا؟

خیر؛ چرا که بنا به شرایط مرجع تقلید، مرجع تقلید باید فردی عالم باشد پس باید از کسی که داناتر است تقلید شود.

2- کسانی که امسال به بلوغ می‌رسند، آیا می‌توانند از مرجعی که از دنیا رفته است تقلید کنند؟ چرا؟

خیر، افراد باید زمانی که مرجع تقلید خود را انتخاب می‌کنند آن مرجع تقلید زنده باشد و اگر بعد از انتخاب، مرجع تقلید فوت کند مشکلی ندارد و می‌توانند از همان مرجع تقلید کنند.

3- تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید.

یعنی برای شناخت احکام به متخصصی در احکام دین مراجعه کنیم.

4- سه مورد از شرایط مراجع تقلید را بیان کنید.

  • زنده باشد
  • شیعه دوازده امامی باشد
  • عادل باشد

 

پیام‌های آسمان هفتم: پیشنهاد صفحه 96

1- باتوجه به تاریخ تولدتان، روز رسیدن به افتخار بندگی خدا را مشخص کنید.

23 اردیبهشت 96

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!