جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس هشتم: افتخار بندگی/فعالیت کلاسی صفحه 92

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 92

به کمک دوستانتان در کلاس، کارهای دیگری را نام ببرید که انجام آن‌ها نیازمند تلاش، تمرین و زحمت است ولی موجب رشد و پیشرفت انسان می‌شود.

  • عمل به دستورات خداوند که سخت است و نیاز به تمرین دارد ولی باعث رشد انسان می‌شود.
  • انجام دادن تکالیف مدرسه که معلم بر عده دانش ‌آموز می‌گذارد.
  • مسئولیت و کارهایی که پدر و مادر به فرزندان می‌دهند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!