جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس پانزدهم: مزدوران شیطان/فعالیت کلاسی صفحه 154

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 154

توضیح دهید در هر یک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی را به دنبال دارد؟

 پاسخ به سوالات امتحانی  باعث می‌شود که نتوانیم جواب سوالات را درست پاسخ دهیم و یا سوالی را نبینیم و رد شویم.
 تصمیم گیری در کارها  عجله در تصمیم گیری موجب می‌شود که تصمیم درستی نگیریم و در کارها اشتباه کنیم.
 عبور از خیابان  ممکن است حین عبور از خیابان تصادف کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!