جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس چهاردهم: کمال هم نشین/فعالیت کلاسی صفحه 146

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 146

بر اساس روایت فوق، افراد بدقول و پیمان شکن، چگونه دوستان خود را از دست می‌دهند؟

با بدقولی دوست خود را ناراحت می‌کنند و باعث می‌شوند که دوستانشان به آن‌ها اعتماد نکنند و دوستی آن‌ها پایدار نماند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!