جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس چهارم: عبور آسان/فعالیت کلاسی صفحه 54

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 54

رفتار افراد بد اخلاق و خوش اخلاق را در هر یک از موارد زیر با هم مقایسه کنید:

فقیری از او کمک می‌خواهد.

خوش اخلاق: به او کمک می‌کند.

بد اخلاق: عصبانی شده و او را از خود دور می‌کند.

مادرش از او می‌خواهد در انجام کاری کمکش کند.

خوش اخلاق: با مهربانی و خوش‌رویی به مادرش کمک می‌کند.

بد اخلاق: انجام نمی‌دهد و مادرش را ناراحت می‌کند.

کسی نسبت به او اشتباهی کرده و از او عذرخواهی می‌کند.

خوش اخلاق: با مهربانی عذرش را می‌پذیرد و از او می‌خواهد دیگر آن کار را انجام ندهد.

بد اخلاق: با او تند برخورد کرده و او را نمی‌بخشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!