جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس یازدهم: نماز جماعت/فعالیت کلاسی صفحه 118

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 118

به نظر شما برگزاری نماز به صورت جماعت، چه فایده‌های دیگری می‌تواند داشته باشد؟

وحدت و انسجام بین مسلمانان، اطلاع از احوال یکدیگر، بدست آوردن اطلاعات درباره احکام دینی و…

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!