جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس چهاردهم: کمال هم نشین/خودت را امتحان کن صفحه 148

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 148

1- کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟

  • رعایت اوقات نماز
  • کمک و نیکی به همنوعان هنگام سختی و راهی

2- راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟

از دیدگاه امام صادق (ع): کسی که زبانش راستگو باشد اعمالش نیز پاک خواهد شد.

3- یکی از ویژگی‌های مومنان که آنان را رستگار می‌سازد چیست؟

از دیدگاه خداوند: به راستی که مومنان رستگار شدند، کسانی که آنان امانت‌ها و پیمان خویش را رعایت می‌کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!