جواب تمرین پیام‌های آسمان پنجم/ درس هشتم: دو نامه/صفحه 60

هدیه‌های آسمان پنجم: بگرد و پیدا کن صفحه 60

مفهوم هر یک از آیات زیر در رفتار کدام یک از شخصیت‌های داستان دیده می‌شود؟ به آن وصل کنید.

سوره حجرات آیه 11 ⇐ فرهاد 

سوره آل عمران آیه 134 ⇐ امین

سوره مائده آیه 2 ⇐ رضا

سوره حجرات آیه 12 ⇐ فرهاد

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!