جواب تمرین پیام‌های آسمان پنجم/ درس هشتم: دو نامه/صفحه 62

هدیه‌های آسمان پنجم: کامل کنید صفحه 62

چه کارهایی را خدا نمی‌پسندد؟ آن‌ها را رنگ آمیزی کنید.

تهمت زدن، دعوا کردن با دیگران، ناشُکر بودن، بدگویی کردن از دیگران، سخن بیهوده گفتن، طعنه زدن، دروغ گفتن، دنبال عیب دیگران بودن و عیب جویی کردن، اُف گفتن به پدر و مادر، خبرچینی کردن، مسخره کردن، القاب زشت به کار بردن، تشویق کردن ظالم

کلمه‌ی مشاهده شده را در جای خالی قرار دهید:

امام صادق علیه السّلام:

«بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از شرّ زبان او در امان نیستند.»

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!