جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس اول:Personality

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس اول:Personality

1-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

•Choose the correct forms

(جواب درست به بولد شده و به رنگ قرمز نشان داده شده است)

1. Kate isn’t/aren’t funny.
2. There is/are a car in the street.
3. There is/are fifteen benches in the class.
4. It is/are really beautiful.
5. Iranians is/are very brave.

2-جاهای خالی را با افعال to be پرکنید.

•Fill in the blanks. (to be verbs)

I am Ali Rasooli. I AM 14 years old. I go to Shahid
Kazemi school. My school is beautiful. There are 30
students in my class. My classmates are clever and
friendly. Mr. Ahmadi is our English teacher. He is
hard-working but he isn’t nervous at all.
He’ is very kind and patient.

3-جملات زیر را مرتب کنید.

•Unscramble the following sentences.

1. am/I/nervous/not/ .
I am not nervous.
2. and/you/your friend/selfish/not/are/ .
You and your friend are not selfish
3. Mina/is /careless/?
Is mina careless?
4. Our house/two/rooms/are/in/there/ .
There are two rooms in our house.
5. there/an/orange/table/is/on the/?
Is there an orange on the table?

4-جملات زیر را به تصاویر مرتبط وصل کنید.

•Match the sentences with the pictures.

 

My teacher is kind                                             وصل به تصویریک معلم که دست بر سر دانش آموز می کشد.

The man is cruel.                                             وصل به تصویر نظامیان که اسلحه دارند.

The girl is quiet.                                                وصل به تصویر دختری که برای سکوت کردن دست بر بینی خود گذاشته است

They are not neat                                             وصل به  تصویر یک عده که نشسته اند

There is a book on the desk                                وصل به تصویر یک کتاب که بر روی میز تاست.

There are five students in the classroom              وصل به تصویری که در آن 5 دانش آموز دختر نشسته اند.

5-برای هر یک از تصاویر زیر یک جمله بنویسید.

•Write a sentence for each picture.

1.She is angry.

2.He is working.

3. They are funny.

4.They are hiking.

5.He is talking to phone.

6.They are soldiers.

6 – الف)چند صفت مربوط به شخصیت افراد را در جدول زیر بیابید.

A) Find six words related to the lesson. (Personality)

 

E A U R C A G B
N L C P O N B T
E A L R N G R A
S S E L E R A C
H E v P A Y v D
Y T E E T S E O
I M R T A S A T

ANGRY

BRAVEA

NEAT

CLEVER

CARELESS

SHY

ب) کلماتی را که یافته اید در ستون مناسب قرار دهید.

B) Put the words in the correct columns.

Negative Positive
shy clever
careless brave
angry neat

پ)جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

C) Complete the sentences with the correct words.

1. My little brother is quiet . He is not talkative.
2. The waiter is very neat . He clears the table very well.
3. He is a  hard-working student. He studies hard.
4. Jack is a  careless driver. He drives too fast

7-دوست شما برای معرفی خودش به زبان انگلیسی متنی را نوشته و از شما خواسته آن را اصلاح نمایید. (4 غلط)

 

 

اینجا کلمات غلط رو قرمز نوشتم کلمات درستش رو سبز

Im I’m  Haryan Bakhtiar

I am 13 years old. I live in

Shakr-e- kord People of my

citery is are kind. In spring and

summers there is are many tourists

in Share Kord. They like our

City very much. My brothers

is are helpful to the

tourists. They help them

visit the city

 

8-درباره خود و اعضای خانواده یا دوستانتان چند جمله بنویسید.

•Write some sentences about you, your family or your friends.

Me and my family live in an apartment.

I talk to my friends every day.

My parents go to work every day except in the weekend.

9- بله یا خیر؟

•Yes or No?

No Yes
1.Mothers are kind.
2.Iranian people are hard-working.
3.Actors are shy.
4.Waiters are neat.
5.Best friends are cruel.

 

الف)متن زیر را که نوشتۀ یک دانش آموز ژاپنی است بخوانید و زیر افعال “to be”
خط بکشید.

A) Underline “to be verbs”.

I’m Ino Hitachi. I am 14 years old.I am
Japanese. I live in Tokyo, the capital of Japan.
People of my country are very kind and
hard-working.They are also very busy and
serious. There are many cities and villages
in my country. About 127 million people live in
Japan. I love my country very much. I also like
to visit other countries.

ب) به پرسش های زیر پاسخ دهید.

B) Answer the following questions.

1. How old is Ino Hitachi? He is 14 years old.
2. Where is he from? He is from japan.
3. What are Japanese people like? They are kind and hardworking.
4. Are there many cities and villages in Japan? Yes, there are.

پ) این متن را دربارۀ خود بازنویسی کنید.

C) Rewrite the text about yourself.

(بر عهده ی دانش آموز)

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس سوم:Festivals and Ceremonis

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس سوم:Festivals and ceremonies ۱-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (پاسخ …

error: Content is protected !!