جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

1-گزینه صحیح را انتخاب کنید.

(جواب درست بولد و قرمز شده است)

1. My brother and I am/is/are checking the website.
2. The tourist am/is/are buying gifts.
3. The officer am/is/are checking the passports.
4. John and his wife am/is/are staying here for three days.

۲-جملات زیر را با زمان حال استمراری کامل نمایید.

1. I  am traveling to Mashhad.(travel)
2. Brenda is booking a room online. (book)
3. They are washing their car now.(wash)
4. We are exchanging money at the airport.(exchange)

۳-جملات زیر را مرتب کنید.

1. form/a reservation/filling out/is/the tourist/ .
The tourist is filling out a reservation.
2.checking/your brother/is /the map/ ?

Is your brother checking the map?
3.now/your little brothers/what/are/doing/ ?
What are your little brothers doing now?
4.traveling/my friend’s/is/father/now/ .

My friend’s father is traveling now.

۴-برای هر یک از تصاویر یک عبارت بنویسید.

1- Zahra’s notebook

2- The map of Iran

3- The door of class 1

4- The window of the room.

5-Chair’sleg

6- Ahmad karimi’s passport

۵-برای هر یک از تصاویر زیر یک جمله بنویسید.

1- He is checking the timetable.

2- They are shopping.

3- He is filling out  a form.

4-They are checking in a hotel.

5-He is going to the aiport.

6- He is traveling by train.

۶-الف) کلمات مربوط به مضمون درس را در جدول زیر بیابید. (6 کلمه)

 

 

 

J H K C A P G N P
T E K C I T V I O
A K U B R L W L Y
L T R O P S S A P
S O D O O P S N H
A R C K R Q U D A
P T S G T A O L F

 

PACK

LAND

PASSPORT

TICKET

BOOK

AIRPORT

 

ب) کلماتی را که یافته اید در ستون مناسب قرار دهید.

Noun(اسم) Verb(فعل)
passport book
airport land
ticket pack

پ) با کلماتی که یافته اید، جمله بسازید.

1- Our plane is landing right now.

2- They need our passport for booking in.

3- We are taking our ticket to airport.

4- Don’t forget to pack your stuff.

7-یکی از دوستانتان که به آموزشگاه زبان می رود، متنی را دربارهٔ این تصویر نوشته و
از شما خواسته که در اصلاح آن به او کمک کنید. (4 غلط)

 

 

This is Mrs. Kress. She is Paul Dual’s wife.

 She i stand Standing at a gift shop. The dool of the shop is not open. Mrs.

 Kress is wearing a scarf and a manteaux. She wants to buy some gifts for her family.

 

8- الف) تصاویر زیر مربوط به سفر یک خانوادهٔ ایرانی است. آنها را بر اساس ترتیب زمانی مرتب کنید.

 

2 (go to airport)            تصویر حیاط ترمینال فرودگاه که یک مرد در آن است

4 (take off)                    تصویر یک هواپیما که در حال آغاز بلند شدن ار باند فرودگاه است

 

3(Buy a ticket)             تصویر مردی که با یک خانم که در پشت پیشخوان نسته حرف می زند

1  (talk to)              تصویر مردی که با یک خانم در فرودگاه در حال صحبت است

 

6(Check in)            تصویر یک خانواده که در حال نشان دادن مدارک خود به مامور فرودگاه هستند

5(land)          تصویر یک هواپیما در باند فرودگاه

 

 

 

 

1.My father is talking to receptionist.

2.We are going to airport.

3.My dad is buying tickets.

4.Our plane is taking off.

5.Our plan is landing.

6.We are checking in.

ب) برای هر یک از تصاویر، جمله ای بسازید.

9- با توجه به تصاویر، جملات زیر را دربارۀ خودتان کامل کنید.

 

 

 

I am eating breakfast     تصویر ساعتی که 6 صبح را نشان می دهد

 

Iam eating lunch    تصویر ساعتی که ساعت 1 ظهر را نشان می دهد.

 

doing my homework    تصویر ساعتی که 5 عصر را نشان می دهد

 

l am doing my Dinner     تصویر ساعتی که 10 شب را نشان می دهد

 

 

 

 

 

 

الف) مکالمهٔ زیر را بخوانید و زیر زمان«حال استمراری»خط بکشید.

Frank: Hi Sam! How is it going?
Sam: Fine, thanks. I want to go to Berlin but the fan of my laptop is not working again.
Frank: Oh, what’s the problem with it?
Sam: I’m not sure. It’s making a noise. My brother is working on it.
Frank: When is your flight?
Sam: It’s at 5:30 p.m.
Frank: Don’t worry. You still have time.
I think it is not serious.

ب) بله یا خیر؟

No Yes
1. Frank is traveling to Berlin.
2. Sam’s computer is not working again.
3. The flight is at five thirty.
4. Sam’s father is working on his laptop.

 

پ) به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. What’s the problem with Sam’s computer?
The fan of his laptop is not working.
2. Who is working on his computer?
His brother is working on it.
3. How is Sam traveling?

He is traveling by plane.
4. Is the problem serious?
NO,it’s not.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس سوم:Festivals and Ceremonis

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس سوم:Festivals and ceremonies ۱-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (پاسخ …

error: Content is protected !!