جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس سوم:My Abilities

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس سوم:My Abilities

Reading صفحه 12،13،14 و 15

1- در مدرسه شما، انجمن زبان انگلیسی تشکیل شده است. نمایندۀ انجمن از شما خواسته است تا برای تهیۀ روزنامه دیواری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی توانمندی هایتان را علامت بزنید.

(پاسخ سوال برای هر دانش آموز فرق می کند و فقط برای نمونه پرشده است)

Write a story
Write a report
Take some photos
Draw some pictures
Type
Print
Make a crossword puzzle
Search the web

2- معلم زبان انگلیسیتان از شما خواسته افراد توانمند را در زمینه های مختلف
شناسایی کنید و نامشان را در محل نقطه چین بنویسید.

 

•Who is very good at reciting the Holy Quran?

Abdolbaset

• Who is very good at playing ping-pong?

Ma long

• Who is very good at swimming?

Michael Philips

• Who is very good at acting in movies?

Leonardo Dicaprio

• Who is very good at playing football?

Ali Daei

• Who is very good at running?

Usain Bolt

• Who is very good at painting?

Pablo Picasso

• Who is very good at horse riding?

Richard Spooner

3-به نظر شما، افراد زیر در حوزۀ کاری خودشان، کدام فعالیت را بهتر انجام میدهند؟ 

Sports man Journalist Housewife Abilities
play football
take photos
make a cake
make coffee/tea
search the web
cook food
ride a bicycle
write for a newspaper
speak English
run fast

4- پرسشنامه زیر از بخش انگلیسی مجله رشد نوجوان گرفته شده است. شما می توانید با تعیین میزان توانمندی هایتان نمره کلی خود را در پایان محاسبه کنید.

(جواب سوال برای هرکس متفاوت  است و  بر عهده دانش آموز است)

Writing صفحه 16،17 و 18

5-  در کلاس زبان انگلیسی، مسابقه ای طراحی شده که با توجه به تصاویر زیر باید حدس بزنید فرد یا افراد مورد نظر در چه فعالیت مهارت دارند. آن فعالیت را در جای خالی بنویسید.

1.He is good at painting.

2.He is good at cooking.

3.She is good at taking photos.

4.They are good at playing football.

5.He is good at riding  bicycle.

6.They are good at playing tennis.

7.They are good at playing volleyball.

8.He is good at riding horse.

6-نماینده انجمن انگلیسی مدرسه قصد دارد هفتۀ آینده یک گردش علمی برگزار کند و مایل است برایش بنویسید که در چه کارهایی میتوانید کمک کنید.

(جواب سوال برای هرکس متفاوت است و برای نمونه پر کرده ایم)

1.taking photos

2.playing tennis

3.playing violin

4.searching web

5.typing

7- دبیر زبـان انگلیسی تـان میخواهد بداند هریک از شمــا در زمینــۀ رایــانه چه
مهارت هایی دارید. مهارت های خود را در برگ های بنویسید و به ایشان تحویل دهید.

1.I can send a text.

2. I   can create some programs.
3. I   can search the web.
4. I  can photoshop some pictures.
5. I  can bake cookies.

8-   اگر قرار باشد کارهایی را که می توانید انجام دهید به زبان انگلیسی بنویسید، از
چه جملاتی استفاده می کنید؟ یک نمونه ارائه شده است.

1. I can  cook my favorite food.
2. I can  say my age.
3. I can help my family.
4. I can play piano.
5. I can bake apple pie.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 4

error: Content is protected !!