جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس ششم:My Village

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس ششم:My Village

Writing  صفحه 31،32،33،34 و 35

در کلاس زبان انگلیسی از طریق کاربرگ، متنی به شما داده شده که زندگی در شهر و روستا را با هم مقایسه می کند. مشخص کنید کدامیک از کلمات و عبارات، مربوط به زندگی روستایی (v) یا زندگی شهری (c) یا هردو(cv) است.

I was born in Khomedeh, a small village(v) near Tehran,(c)
and lived there for some years. Life in this village was
not that much hard. There were things which made
life more pleasant (v)and much more relaxed(v) for us. We
enjoyed the clean air(v). In winter, there was a lot of snow
and rain(cv). But, it was wet and warm in spring(cv), and sunny
and hot in summer(cv).

Now, I live in Tehran. Life in a city is much
harder than life in a village. In cities, there are lots
of facilities such as universities, libraries, museums,
cinemas, airports, bus terminals, shopping centers,
sports centers, etc.(c) But, there are problems, too. Heavy
traffic, pollution, and noise(c) are some examples.
In villages, people have a different life. They are
busy working in fields or on farms(v). They raise animals
such as cows, sheep, and horses(v). They prepare the
farms in fall and raise crops(v). They are happy when it
is rainy and snowy.(cv) Some farmers use tractors to plow
their farms.(v)

2-فرض کنید یک جهانگرد قصد دارد از مناطق مختلف کشورمان بازدید کند. از هر جهت جغرافیایی کشورمان ایران، یک جاذبۀ گردشگری روستایی یا شهری را به وی معرفی کنید.

North: Caspian sea
East:  Emam reza Holy shrine
West:  chehel sotoon palace
South: Kish island
Center:  Naqsh jahan Square

3-در اینجا تصویر شهر تبریز و روستای کندوان را می بینید. با دانش زبان انگلیسی که تاکنون کسب کرده اید مشخص کنید کدام عبارات مربوط به تبریز (T)  و کدام مربوط به کندوان (K) است.

beautiful farms (k)
old museums (t)
modern buildings (t)
stone houses (k)
a small river (k)
Great mosques (t)
big stadiums (t)
old palaces (k)
nice boulevards(t)
tall mountains (k)

4- دبیر زبانتان تصاویر زیر را به شما ارائه کرده و خواسته که مشخص کنید هرکدام از این فعّالیت ها در چه فصلی انجام می گیرد. شمارهٔ فصل را در زیر تصویر بنویسید.

1. spring 2. summer 3. fall 4. winter

 

Writing صفحه 36،37،38،39 و 40

5-دبیر زبان از شما خواسته تا برای یادگیری واژگان مربوط به آب و هوا، فلش کارت بسازید. کلمهٔ مربوط به تصاویر زیر را بنویسید تا فلش کارت ها کامل شوند. دو نمونه ارائه شده است.

6-دبیر زبان انگلیسی یک مسابقه مربوط به دانش جغرافیا طراحی کرده و شما با کمک گرفتن از نقشۀ ایران باید بنویسید که چهار روستای ورسک، سربیشه، کوشک و دهمرده در کجای کشورمان قرار دارند.

•Abyaneh is in the …center of Iran… in …Isfahan… province.
• Veresk is in the  north of Iran in Mazandaran province.
•Sarbisheh is in the west of Iran in Ilam province.
• Kooshk is in the south of Iran in Hormozgan province.
• Dahmardeh is in the East of Iran in Systan va baluchestan province.

7-فرض کنید یک گردشگر خارجی دربارهٔ روستای شما پرسش هایی را مطرح می کند. چه پاسخی به هر یک از سؤالات ایشان می دهید؟

(جواب سوال برای هر دانش آموزی متفاوت است)

• What’s your village like? It is full of beautiful plants and flowers and has a lot of little and lovely houses.
• What is it famous for? It is famous for it’s clean air.
• What is the weather like in summer? Really hot and sunny
• Can we go fishing? Yes . we can.
• Is there a mountain or a river around? There is one river just next to our house.

با استفاده از الگوهای زیر به پرسش هاي ایشان پاسخ دهيد.

• It is a  Beautiful village.
• It is famous for  it’s clean air.
• The weather is  hot  and sunny in summer.
• There is a river  nearby, so you can visit sometimes.
• There are tall  trees around our village.

8-دبیر زبان انگليسی، از دانش آموزان كلاس خواسته يک وبلاگ برای معرفی جهانی
روستا یا شهرتان در وبگاه رشد بسازيد. صفحۀ اوّل وبلاگ را شما کامل کنید. برخی از واژه ها داده شده است.

In the Name of Allah

Weblog Name: let’s talk about Esfehan
Name of Village/City: Esfehan
Geographical Location: Center of Iran
Number of Martyrs: 21807
Products: Gaz . Poulaki
Population: 1,916,000 people
Souvenirs:  Gaz , poulaki , sohan , marquetry
Famous for: siose pol , Zayande rood
Weather in
Spring: Sunny
Summer: Sunny and Hot
Fall: Rainy and a little bit cold and windy
Winter: Cold and snowy

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 4

error: Content is protected !!