جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس هفتم:My Hobbies

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس هفتم:My Hobbies

Reading صفحه 41،42،43 و 44

1-در کلاس درس زبان انگلیسی، دبیرتان به شما دو نوع فلش کارت (تصویری و
نوشتاری) داده است. مشخص کنید هریک از فلش کارت های نوشتاری مربوط به کدام فلش کارت تصویری است.

 

2- در کاربرگ زیر، علاقه مندی های خود را مشخص کنید.

(برای هر دانش آموز متفاوت است)

3-در صفحه ای از یک مجلهٔ آموزشی داخلی به زبان انگلیسی، از شما خواسته شده سرگرمی ها و فعّالیت های اوقات فراغت خود را علامت بزنید. میزان علاقهٔ خود را از 5 (بسیار زیاد) تا 1(بسیار کم) در جدول زیر مشخص کنید.

4- دبیر زبان انگلیسی کاربرگی ارائه نموده و از شما خواسته تا سرگرمی ها و فعّالیت های اوقات فراغت مناطق شهری و روستایی را مشخص کنید)مناطق شهری با (c) ، روستایی با (v) و سرگرمی ها و فعالیت های مشترک با (VC)).

C/ V / VC Hobbies and Fre e time activities
v working in the garden
v horse riding
v fishing
vc walking in the park
vc going shopping
vc visiting relatives
vc browsing the internet
v mountain climbing
vc reading poems
vc swimming

Writing صفحه  45،46،47و 48

5-کانون تربیتی منطقۀ آموزش و پرورش شما در طول تابستان برنامهٔ علمی/ فرهنگی به زبان انگلیسی نیز ارائه می دهد. به منظور شرکت در این برنامه ها برگهٔ زیر را کامل کنید.

(برای هر دانش آموز متفاوت می باشد بنابراین تنها معنی آن چه که خواسته شده است را برایتان قرار دادیم)

Educational Center

Registration Form

First name: نام
Last name:نام خانوادگی 
Father’s name: نام پدر
Age: سن
E-mail address: آدرس ایمیل
Mobile phone number:شماره تلفن همراه 
Home address: No………, …………………Street آدرس خانه 
Home telephone number:شماره تلفن خانه
Favorite class time: بهترین زمان کلاس
Hobbies and Free time activities: سرگرمی ها و فعالیت های وقت آزاد

6-دبیر زبان انگلیسی کاربرگی به شما ارائه کرده که سرگرمی ها و فعّالیت های اوقات فراغت خود و اعضای گروه تان را بنویسید.

Free time activies Hobbies Group members
watching TV Playing tennis 1.you
Playing coputer games riding a bicycle 2.Mina
baking cupcakes playing violin 3.Sara

7-به وبگاهی مراجعه كرده ايد که برای ورود، از شما نام كاربری و گذرواژه می خواهد. برای ثبت نام، لازم است سؤالاتی را پاسخ دهيد تا در صورت فراموشی گذرواژه، از طريق پاسخ به سؤالات، وارد وبگاه شويد. به اين سؤالات پاسخ دهيد.

(سوالات برای هر دانش آموز متفاوت است  و تنها برای نمونه پر شده است)

• What’s your favorite food?
My favorite food is salad.
• What’s your hobby?

My favorite hobby is playing piano.
• What do you do in your free time?
I play computer games in my free time.

8-معلم زبان انگليسی خواسته تا چند جملهٔ كوتاه دربارهٔ موارد سرگرمی و پركردن
اوقات فراغت خود بنويسيد. امّا قبل از نوشتن لازم است از طريق بارش فكری، جدول زير را پركنيد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 4

error: Content is protected !!