جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس پنجم:My City

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس پنجم:My 

City

Reading صفحه 25،26،27 و 28

 

1- شما به همراه خانواده تان به یک کشور خارجی سفر کرده اید. قصد دارید در طی دو رو ز اقامت خود، از جاهای زیر بازدید کنید.

در هتل تعدادی بروشور موجود است که اطلاعاتی را دربارۀ هر یک از این اماکن،ارائه می دهد. مشخص کنید که کدامیک از این بروشورها را برای روز اوّل و دوم برمی دارید.

دو روز اقامت خود، از جاهای زیر بازدید کنید.

(بروشورهای روز اول را با عدد (1) و روز دوم را با عدد (2) مشخص کنید.)

 

 

 

 

2-فرض کنید برای عده ای جهانگرد که به ایران آمده اند می خواهید درباره زادگاه تان صحبت نمایید. فهرست زیر را تهیه کنید تا هنگام معرفی شهرتان، از آن استفاده نمایید.

Name of the city you are from: Tehran

Shrine: (امام زاده صالح(ع 
Mosque: Firouzabadi                   Museum: Saa’d abad palace
Library : Melli Iran                      Stadium: Azadi Stadium
Boulevard: Keshavarz Boulevard  Park: Saei

3-در کلاس انگلیسی از طریق یک کاربرگ، از شما خواسته شده تا با توجه به
اطلاعات خود، مشخص کنید هر یک از شهرهای زیر دارای کدامیک از موارد است.

Museum Airport Old Bridges Metro System Old Mosques Cities
Bojnoord
Kish
Shiraz
Sanandaj
Kerman
Kermanshah

4- در کلاس زبان انگلیسی، دبیرتان در قالب یک فعّالیت از شما خواسته تا شهرها
یا ایالت های زیر را مطابق با کشور و قارّۀ مربوط به آنها مشخص کنید. مانند مثال جلوی شهر، کشور و قارّۀ مرتبط با آن، یک شماره بگذارید.

Continent No Country No City/State No
Asia 3 Brazil 4 Queensland 1
Africa 5 The Netherlands 6 Philadelphia 2
Europe 6 South Africa 5 Manila 3
North America 2 The philippines 3 Rio de Jeneiro 4
South America 4 Australia 1 Johannesberg 5
Australia 1 The USA 2 Amesterdam 6

  Writing صفحه  28،29 و 30 

5-دبیر زبان انگلیسی از شما خواسته تا به انتخاب خود، سه شهر از ایران و جاهای
دیدنی و معروف آن را برای ارائه درکلاس معرفی کنید. از والدین، دوستان و در صورت
امکان از اینترنت کمک بگیرید.

Famous/Important places in the City City
Rasht Museum – Morghaneh pord Bridge – Rasht Old Library – Saravan Park Rasht
Hafez shirazi shrine – Vakil mosque – Vakil Bazaar 1.Shiraz
Siah bridge – Koohsaran park – Sefid bridge 2.Ahvaz
kooh sangi- Emam Reza Holy Shrine 3.Mashhad

6-معلم زبان انگلیسی از شما می خواهد تا نام سه شهر در دنیا را که بیشتر از همه دوست دارید بنویسید و حداقل اسم یک جای مهم دیدنی یا مشهور در آنها را ذکرکنید.

Famous/Important Places in the City City
Holy Prophet’s Mosque Media
Eiffel tower – 1.Paris
st. Mark’ Square – Bridge of Sighs 2.Los angles
Brandenburg Gate – Charlottenburg Palace. 3.Berlin

7-برادر شما در یک مؤسسۀ تبلیغاتی کار می کند، او در حال تهیۀ بروشوری برای
معرفی برخی شهرهای ایران است و برای معادل یابی برخی کلمات و عبارات از شما کمک خواسته است. به وی در این کار کمک کنید. دو کلمۀ اوّل برای نمونه به انگلیسی برگردانده شده است.

 

8-از شما خواسته شده تا با پرکردن جملات زیر، محل زندگی خود را به زبان انگلیسی توصیف کنید.

(برعهده ی دانش آموز و برای هر دانش آموز متفاوت است)

What my city is like
• It’s a   beautiful and  lovely city.
• There is/are  so many tourist attractions in my city.
• There isn’t/aren’t any river in my city.
• It’s famous for Milad tower .
• You can have some great time in my city.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 4

error: Content is protected !!