جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس چهارم:My Health

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس چهارم:My Health

Reading صفحه 19،20 و 21

1-معمولا هنگام جستجو در اینترنت، کلمه هایی به کاربر پیشنهاد می شود. مثال با
وارد کردن چند حرف اول نام چهار بیماری، چندین مورد به طور خودکار پیشنهاد شده
است. دور کلمه (ها) ی مربوط به بیماری مورد نظر خط بکشید.

2- به نظر شما، کدامیک از موارد زیر، برای بهبود بیماری های ارائه شده مؤثرتر است؟

The flu Toothache Sore throat Backache Activities/Foods

 

walking
(Drinking) Milk
(Having) Chicken soup
Running
(Getting) Vitamin C
(Drinking) Hot tea
(Eating) Hamburger
Going to the gym
Getting some rest
(Drinking) water

 

3- یکی از بستگان شما هنگام خواندن یک متن بهداشتی به چند کلمه و عبارت ناآشنا برخورد کرده و زیر آنها خط کشیده است که از شما کمک بگیرد. معادل فارسی آنها را در محل نقطه چین بنویسید.

If you 1.have a cold, eat 2.healthy food and drink eight glasses
of water in a day. Chicken soup with lemon juice is good for you.
Vitamin C is also good for a cold. If you have a 3.running nose
and a 4.sore throat, see a doctor. It can be 5.the flu!

١. داشتن سرماخوردگی
٢. غذای سالم
٣.آبریزش بینی
4.گلو درد
5.آنفولانزا

 

4-به مناسبت هفتۀ سلامت، قرار است نمایشگاهی از پوسترها و شعارهای «بهداشت و سلامت» در مدرسه برگزار شود. عبارت های زیر را به فارسی برگردانید.

1.Good Health, Good Life!

سلامتیِ خوب، زندِگیِ خوب/بدنِ سالم، زندگیِ سالم

2.An Apple a Day, Keeps the Doctor away!

یک سیب در روز پزشک را از شما دور می کند

3.Say “Yes” to Fruits and Vegetables!

به میوه ها و سبزیجات  “آره” بگو!

4.Say “No” to Fast Food!

به فست و فود “نه” بگو!

5.Good Food, Good Mood!

غذای خوب، حال خوب!

Writing صفحه 22،23 و 24

5-دبیر زبان انگلیسی از شما خواسته تا کلمه یا عبارت مربوط به تصویر فلش کارت های زیر را تهیه کنید.

6-مربی بهداشت مدرسه برای تهیۀ یک مقاله، نیاز به معادل انگلیسی برخی کلمات دارد. او متن فارسی را در اختیار شما قرار داده و خواسته در معادل یابی کلماتی که زیرشان خط کشیده شده به ایشان کمک کنید.

جهانگردها و مسافران معمولاً بروشوری حاوی توصیه های بهداشتی (1) به همراه دارند. این بروشورها شامل اطلاعاتی در مورد بیماری های عمومی و یا شایع در سفر است. مثلاً هنگام سرما خوردگی ( 2)، بهتر است غذاهای سالم و سبک مصرف کنند. اگر احساس گلودرد (3) دارند یا دچار کمردرد (4) شده اند، بهتر است استراحت کنند و هر چه سریع تر به پزشک مراجعه نمایند.(5) 

1.Health advices
2. Cold
3. Sore throat
4. Backache
5. go to doctor

7-برای یک کار پژوهشی در کلاس زبان انگلیسی، قرار است در مورد توصیه های عمومی مربوط به چند بیماری، جستجوی اینترنتی انجام بدهید. کلید واژه های انگلیسی را در مقابل علائم یا نام بیماری بنویسید.

  • سوزش چشم Eye Irritation-Sore Eye
  • دل درد  Stomachache-Bellyache-indigestion
  • دندان درد Toothache
  • گلو درد Sore throat – angina
  • سرماخوردگی cold

8- قرار است به مناسبت هفتۀ سلامت، نمایشی در کلاس زبان انگلیسی اجرا کنید. با توجه به مطالبی که در این درس آموخته اید، توصیه های بهداشتی مناسب هر یک از بیماری های زیر را به زبان انگلیسی بنویسید. برای هر توصیه می توانید از عبارت های زیر استفاده کنید.

you should eat some soup /why don’t you sleep a little bit?/see a dentist /get some rest /go to a doctor

Your friend: I have a headache.
You: get some rest!
Your friend: I have the flu.
You: go to a doctor!
Your friend: I have a toothache.
You: see a dentist.
Your friend: I have a sore throat.
You: you should eat some soup.
Your friend: I don’t feel well today.
You: why don’t you sleep a little bit?

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 4

error: Content is protected !!