جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس سوم:My age

حل تمرین کتابکار انگلیسی هفتم|درس سوم:My age

Reading

1- روز تولد افراد زیر را با کشیدن خط به اعداد مرتبط متصل کنید.

(جواب سوال برای هر دانش آموز فرق می کند)

 

2- ماه تولد اشخاص زیر را با کشیدن خط به ماه مرتبط وصل کنید

(جواب سوال برای هر دانش آموز فرق می کند)

 

٣- در متن زیر دور کلماتی که همه حروفشان را تاکنون آموخته اید خط بکشید.

.Matin Bateni is a student

.He is ten years old

.His birthday is in Aban

 .His fater works in a bank, and his mother is a clerk in a paint company

.Matin has a younger sister

.Her name is Mina

.They are very kind to each other

(جواب سوال برای هر دانش آموز فرق می کند)

مثال:

 

 

Writing

4-عدد مربوط به هر یک از مناسبت های زیر را به انگلیسی بنویسید.

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

Bahman 22

آغاز هفته دفاع مقدّس

Shahrivar 13

روز دانش آموز

Aban 13

روز جمهوری اسلامی

Farvardin 12

سالروز آزادی خرّمشهر

Khordad 3

روز معلّم

Ordibehesht  12

5- با حروف داده شده، شش کلمه به انگلیسی بنویسید.

a, k, m, e, b, p, i, t, n

•pet          •map         •make          •net        •neat        •bake

6-جدول زیر را با اطلاعات مربوط به سه نفر از افرادی که می شناسید پر کنید.

 

مثال:

Month and Day of Birth Age Name
Shahrivar 13 14   Sara Ramezani

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!