حل تمرین قرآن ششم/ درس دوازدهم/جلسه دوم کاردرکلاس و جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 82

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 82

تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

صَلاۀ/ نماز

زَکاۀ/ زکات

حِزبُ الله/ گروه خدا

اَطیعوا/ اطاعت کنید

تمرین دوم: هر کلمه را به معنای آن وصل کنید.

1- خَبیر/ آگاه

2- تَعمَلون/ انجام می دهید

3- مُفلِحونَ/ افراد رستگار و موفق

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

1- عالِمُ الغَیبِ وَ الشَهادَۀِ وَ هُوَ الحَکیمُ الخَبیرُ/ 73 سوره ی اَنعام

دانای نهان و آشکار و او با حکمت و آگاه است.

2- وَ اللهُ یُحیی وَ یُمیتُ وَ اللهُ بِما تَعمَلونَ بَصیرُ/ 156 سوره ی آل عمران

و خدا زنده می کند و می میراند و خدا به آنچه انجام می دهید بینا است.

3- وَ یَامُرونَ بِالمَعروفِ وَ یَنهونَ عَنِ المُنکَرِ

و امر می کنند به کار خوب و نهی می کنند از کار ناپسند

4- وَ اُولئِکَ هُمُ المُفلِحون/ 104 سوره ی آل عمران

و ایشان، همان رستگاران هستند.

 

 

قرآن ششم: جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 82

عبارات قرآنی این جلسه را بخوان و دو صفت از صفات رستگاران را بنویس.

امر کردن به کارهای خوب و نهی کردن از کارهای بد

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!