حل تمرین قرآن ششم/ درس نهم/جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 58

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 58

تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

ماء: آب

نار: آتش

شَجَرۀ: درخت

عَظیم: بزرگ

تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید.

1- اَ: نه، نیست/ آیا

2- اَنتُم: شما/ ما

3- نَحنُ: شما/ ما

4- تَشکُرون: شکر (می) کنید/ شکر نمی کنید

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

1- اَفَلا یَتَدَبَرونَ القُرآنَ…/  82 سوره ی نساء

پس آیا تدبیر و اندیشه نمی کنید در قرآن؟!

2- اَ اَنتُم تَخلُقونَه و اَم نَحنُ الخالِقونَ/ 59 سوره ی واقعه

آیا شما آن را خلق می کنید یا ما خالق (آن) هستیم؟

3- وَ اَیَدَکُم بِنَصرِه وَ رَزَقَکُم مِنَ الطَیِباتِ لَعَلَکُم تَشکُرونَ/ 26 سوره ی اَنفال

و نیرومند کرد شما را با یاری خویش، و روزی داد به شما از غذاهای پاک تا شما شکر کنید.

 

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!